" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศจช. อ.บางไทร
 
 
 
             
 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(หลัก)
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศูนย์ขยาย)
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน.2559
ข้อมูลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศจช. อ.บางไทร
 
ภาพกิจกรรม
- ภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ครั้งที่ 1
- ภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ครั้งที่ 2
 
 
             
 
 
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"