" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
ข้อมูลแปลงใหญ่
 
             
   
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่      
   
คู่มือการใช้งานระบบการบันทึกแปลงใหญ่      
             
             
 
แปลงใหญ่ ต.ช้างใหญ่
- ข้อมูลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ช้างใหญ่
- รายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมแปลงใหญ่ / พื้นที่เข้าร่วม ต.ช้างใหญ่
- คณะกรรมการบริหารจัดการแปลงใหญ่ (คัดเลือกจากสมาชิกแปลงใหญ่) ต.ช้างใหญ่
- ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ต.ช้างใหญ่
  - แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ต.ช้างใหญ่
- รายชื่อเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ไข่แดง) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ต.ช้างใหญ่
  - แผนปฏิบัติงาน
  - ข้อมูลต้นทุนการผลิต แปลงใหญ่ (ข้าว) ต.ช้างใหญ่
 
แปลงใหญ่ ต.สนามชัย-บ้านแป้ง
- ข้อมูลระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.สนามชัย-บ้านแป้ง
- คณะกรรมการแปลงใหญ่ ต.สนามชัย-บ้านแป้ง
- รายชื่อเกษตกรสมาชิกที่เข้าร่วมแปลงใหญ่ ต.สนามชัย-บ้านแป้ง
- แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว) ต.สนามชัย-บ้านแป้ง
  - ข้อมูลต้นทุนการผลิต แปลงใหญ่ (ข้าว) ต.บ้านแป้ง-ต.สนามชัย
 
แปลงใหญ่ ต.ไม้ตรา
  - ข้อมูลต้นทุนการผลิต แปลงใหญ่ (ข้าว) ต.ไม้ตรา
   
   
 
 
 
     
 
 
     
               
 
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"