" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
     
 
 
     
 
 
 

นางพวงทอง  สาตรสมัย

 
 
เกษตรอำเภอบางไทร
 
     
     
     
     
             
             
             
 
นางสาวนวรัตน์ มฤคศิริมาส
นายบัญทูล กรหมี
นางพรพรรณ จันทร์เนียม
นางสาวกมลนิตย์ พิมพ์นนท์
นางสมใจ มูลจันทร์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบล
รับผิดชอบตำบล
รับผิดชอบตำบล
รับผิดชอบตำบล
บ้านม้า , บางไทร , ห่อหมก
กระแชง, แคออก, บ้านกลึง,ไผ่พระ
สนามชัย, โคกช้าง, บางพลี
บ้านแป้ง, ช้างน้อย , แคตก
 
นายพัฒนล หาพิพัฒน์
นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี
 
นางสาวศิริยา ฤทธิเดช
นางสาวขวัญใจ เอี่ยมสอาด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบตำบลราชคารม
รับผิดชอบตำบล
 
รับผิดชอบตำบล
เชียงรากน้อย, ช้างใหญ่ ,โพแตง,ไม้ตรา
บ้านเกาะ, ช่างเหล็ก, บางยี่โท, กกแก้วบูรพา
 
หน้าไม้
 
 
 
       
นางสาวเนตรดาว พุ่มพฤกษ์
       
แม่บ้าน
 
 
 
     
      
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"