" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
มาตรการที่ 4
 
             
             
   
             
   
-
เลี้ยงไก่ไข่
     
   
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 เลี้ยงไก่ไข่ ณ หมู่ 1 ต.กระแชง อ.บางไทร จ.อยุธยา

    

      
     
   
       
   
-
เลี้ยงไก่ไข่      
   
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
เลี้ยงไก่ไข่ ณ หมู่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.อยุธยา

     

     
     
   
       
   
-
การปลูกผักปลอดสารพิษระบบน้ำหยด      
   
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 การปลูกผักปลอดสารพิษระบบน้ำหยด่ ณ หมู่ 3 ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.อยุธยา      
   

    

     
   
       
   
       
   
       
   
       
 
 
             
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"