" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
มาตรการที่ 1
 
             
             
 
- อบรมเกษตรกร (ต.บ้านเกาะ ต.บางพลี ต.บางไทร ต.ไผ่พระ ต.กกแก้วบูรพา ต.บ้านเกาะ ต.ไผ่พระ) จำนวน 238 ราย ตามโครงการอบรมเกษตรกรภายใต้กิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
หลักสูตร การเพาะเห็ดในวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    

    

- อบรมเกษตรกร (ต.บ้านม้า ต.โคกช้าง ต.ไม้ตรา) จำนวน 182 ราย ตามโครงการอบรมเกษตรกรภายใต้กิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
หลักสูตร การเพาะเห็ด ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 ณ วัดท่าซุงทักษิณาราม ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    

     

- อบรมเกษตรกร (ต.ไม้ตรา สนามชัย ช้างน้อย บางยี่โท ช่างเหล็ก แคตก ห่อหมก บ้านเกาะ ไผ่พระ กกแก้วบูรพา โคกช้าง ช้างใหญ่ ราชคราม บ้านกลึง แคออก
หน้าไม้ ) ตามโครงการอบรมเกษตรกรภายใต้กิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน หลักสูตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว พืชสมุนไพร และ ไม้ดอก ไม้ประดับ ในวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559
ณ หอประชุมอำเภอบางไทร ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


     

     

- อบรมเกษตรกร (ต.สนามชัย ต.ช้างน้อย ต.กระแชง ต.บ้านกลึง ต.แคออก ต.หน้าไม้) จำนวน 181 ราย ตามโครงการอบรมเกษตรกรภายใต้กิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน หลักสูตร การเพาะเห็ด ในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559 ณ วัดกระแชง ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      


       

- อบรมเกษตรกร (ต.บางยี่โท ต.ช่างเหล็ก ต.แคตก ต.บ้านเกาะ ต.บางพลี ต.ไผ่พระ ต.กกแก้วบูรพา ต.บ้านม้า ต.ไม้ตรา ต.ช้างใหญ่ ต.สนามชัย ต.ช้างน้อย ต.หน้าไม้) จำนวน 209 ราย ตามโครงการอบรมเกษตรกรภายใต้กิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ 1
การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน หลักสูตร พืชอายุสั้น พร้อมทั้งแจกปัจจัยการผลิต
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559 ณ วัดสง่างาม ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           

      
- อบรมเกษตรกร (ต.บางไทร ต.สนามชัย ต.ช้างน้อย ต.บ้านแป้ง ต.หน้าไม้ ต.บางพลี ต.กระแชง) ตามโครงการอบรมเกษตรกรภายใต้กิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง
ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน หลักสูตร พืชผัก
ในวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 ณ วัดอนุกุญชร ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     
     
-อบรมเกษตรกร (ต.บางยี่โท ต.ช่างเหล็ก ต.ห่อหมก ต.บ้านเกาะ ต.ไผ่พระ ต.กกแก้วบูรพา
ต.บ้านม้า ต.ไม้ตรา ต.โคกช้าง) ตามโครงการอบรมเกษตรกรภายใต้กิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง
ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
หลักสูตร พืชผัก ในวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559 ณ วัดสง่างาม ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         

    
-อบรมเกษตรกร
(ต.ช้างใหญ่ ต.เชียงรากน้อย ต.โพแตง ต.ราชคราม) ตามโครงการอบรมเกษตรกรภายใต้กิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ 1
การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน หลักสูตร การเพาะเห็ด
ในวันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2559 ณ วัดช้างใหญ่ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         

         

    
-เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร อบรมเกษตรกร (ต.บางยี่โท ต.ช่างเหล็ก ต.แคตก ต.ห่อหมก) ตามโครงการอบรมเกษตรกรภายใต้กิจกรรมสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง
ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน หลักสูตร การเพาะเห็ด พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต
ในวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559 ณ วัดช่างเหล็ก ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
     

   

- ในวันที่ 11 ก.พ. 59 มอบก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน จำนวน 45,000 ก้อน ตามมาตรการที่ 1 ให้แก่เกษตรกรอำเภอบางไทร
จำนวน 290 ราย ณ.หอประชุมอำเภอบางไทร จ.อยุธยา

     

      

 
             
 
 
             
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"