" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
                     
 
งานช่วยเหลือเกษตรกรจากภาวะปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
                     
    คำสั่ง โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง  
      คำสั่งแต่งตั้งทีมประเทศไทยระดับตำบล อ.บางไทร            
      คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับอำเภอ
ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558-59 อ.บางไทร
   
                     
                     
   
               
   
       
   
                     
                       
   
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com