" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
     
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
 
ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ นายประยูร บุญปลูก
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
เกษียณอายุในอีก 5 ปีข้างหน้า นางกัลยา วิทยาภรณ์
เกษียณอายุในอีก 5 ปีข้างหน้า นางสมใจ มูลจันทร
การทำน้ำหมักชีวภาพ
การผลิตฮอร์โมนไข่เพิ่มผลผลิตข้าว
เรียนรู้เทคนิคการปลูกผักเเบบประหยัดน้ำ หนีน้ำ เเละได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
การทำน้ำหมักชีวภาพด้วยตนเอง
เศรษฐกิจพอเพียง
ชักร่องน้ำนาข้าว
มหัศจรรย์กระดานชักร่องน้ำนาข้าว
ทะเบียนคุมเรื่องเล่า ปี 2558
ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
น้ำหมักจากพืชสมุนไพร
การจัดการองค์ความรู้Food Safety/การขอรับรอง GAP พืช
แมลงศัตรูข้าวที่พบบ่อยในนาข้าว
โรคข้าวที่เกษตรพบบ่อย
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ถอดองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
น้ำหมักชีวภาพ
 
 
 
             
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"