" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
 
 

ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร โดยนางพรพรรณ จันทร์เนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตดำเนินกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน และมีหน่วยงานภาคีเข้าร่วม ได้แก่ ธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ แปลงใหญ่ข้าว ตำบลไม้ตรา หมู่ที่ 3 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
 
             
             
 
      
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"