" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
 
 

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมกับ นายณรงค์ กลางณรงค์ ประมงอำเภอบางไทร
ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการการผลิตปุ๋ยหมักสำหรับการเพาะปลูกพืช
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ ชุมชนที่ 24 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

 
 
 
 
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมกับ นายณรงค์ กลางณรงค์ ประมงอำเภอบางไทร
ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ ชุมชนที่ 24 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมกับ นายณรงค์ กลางณรงค์ ประมงอำเภอบางไทร
ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการปลาดุกกระชัง
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ ชุมชนที่ 22 ต.ราช่คราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมกับ นายณรงค์ กลางณรงค์ ประมงอำเภอบางไทร
ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ตรวจติดตามการดำเนินงาน
โครงการสารชีวภัณฑ์ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ณ ชุมชนที่ 21 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมกับ นายณรงค์ กลางณรงค์ ประมงอำเภอบางไทร
ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเลี้ยงเห็ดนางฟ้า
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ ชุมชนที่ 19 ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมกับ นายณรงค์ กลางณรงค์ ประมงอำเภอบางไทร
ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเลี้ยงกบกระชัง
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ ชุมชนที่ 19 ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมกับ นายณรงค์ กลางณรงค์ ประมงอำเภอบางไทร ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ
์ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ ชุมชนที่ 20 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร ร่วมกับ ผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่รับผิดชอบพื้นที่ระดับอำเภอ
ซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ
ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มรายได้จากการปลูกเห็ดนางฟ้า ของกลุ่มเพาะเห็ด ม.6
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
โดยมีคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนและกลุ่ม ให้การต้อนรับ
ณ ชุมชนที่ 13 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
      
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"