" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
 
 

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ในการนี้สำนักงานฯ คัดเลือก ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร
เข้ารับการคัดเลือกประเภท ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น
โดยประธานพร้อมสมาชิกศูนย์ฯ นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านกลึง

 
 
 
 
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
นายบัญทูล กรหมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกมลนิตย์ พิมพ์นนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ในการนี้สำนักงานฯ คัดเลือก นายประยูร บุญปลูก เกษตรกร หมู่ 1 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร
เข้ารับการคัดเลือกประเภท เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา
โดยนายประยูร บุญปลูก นำเสนอผลงานและความสำเร็จจากการประกอบอาชีพทำนา
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ในการนี้สำนักงานฯ คัดเลือก นายขุนทอง แสงอาทิตย์ เกษตรกรหมู่ 9 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร เข้ารับการคัดเลือกประเภท เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
โดยนายขุนทอง แสงอาทิตย์ นำเสนอผลงานและความสำเร็จจากการประกอบอาชีพไร่นาสวนผสม
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ในการนี้สำนักงานฯ คัดเลือก นางสาวกัญญา สุขเกษา เกษตรกร หมู่ 2 ตำบลช่างเหล็ก
เข้ารับการคัดเลือกประเภท เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน
โดยนางสาวสุกัญญา สุขเกษา นำเสนอผลงานและความสำเร็จจากการประกอบอาชีพทำสวน
      
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"