" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
 
 

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล และตัวแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจในการเบิกจ่ายโครงการฯ แก่ตัวแทนคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนและระดับกลุ่ม จำนวน 32 ชุมชน 86 กลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีนายขวัญชัย เทิดทูนการค้า นายอำเภอบางไทร เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ นายอำเภอได้เน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติงานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ณ หอประชุม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

 
 
 
 
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดพิธีการเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิกและจัดพิธีลงนามสัญญายืมเงิน ระหว่างคณะกรรมการระดับชุมชน กับ คณะกรรมการกลุ่มสมาชิกในชุมชน
ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้พระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
โดยมีคณะกรรมการ 32 ชุมชน คณะกรรมการกลุ่มในชุมชนทั้ง 86 โครงการเข้าร่วม และมีเจ้าหน้าที่สรรพากรอำเภอบางไทร ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี โดยมี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน พร้อมนางพัทธวรรณ สมดัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในสัญญายืมเงิน
ณ หอประชุมอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น.
นายบัญทูล กรหมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวศิริยา ฤทธิเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้นำชุมชน จัดประชุมเวทีชุมชน "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.หน้าไม้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีฯ โดยพร้อมเพรียง
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร นายบัญทูล กรหมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และผู้นำชุมชน
จัดประชุมเวทีชุมชน
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
ณ วัดโพแตงใต้ ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีฯ โดยพร้อมเพรียง
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. 
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร นางสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ทหารในพื้นที่อำเภอบางไทร และผู้นำชุมชน จัดเวทีชุมชน
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
ณ วัดห่อหมก ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร นางสาวกมลนิตย์ พิมพ์นนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
และผู้นำชุมชน จัดเวทีชุมชน
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีฯ โดยพร้อมเพรียง
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
นางสาวกมลนิตย์ พิมพ์นนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และผู้นำชุมชน จัดเวทีชุมชน
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
ณ ศาลาวัดอนุกุญชร ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีฯ โดยพร้อมเพรียง
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.
นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้นำชุมชน จัดเวทีชุมชน
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
ณ วัดสง่างาม ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีฯ โดยพร้อมเพรียง
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น.
นางสาวสุกัญญา กิจเจตนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทหารในพื้นที่อำเภอบางไทร และผู้นำชุมชน จัดเวทีชุมชน
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
ณ ศาลาเรียนรู้ หมู่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีฯ โดยพร้อมเพรียง
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้นำชุมชน จัดเวทีชุมชน
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
ณ ที่ทำการกำนัน ต.แคออก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และผู้นำชุมชน จัดเวทีชุมชน
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
ณ วัดนาคสโมสร ต.ไผ่พระ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น.
นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ นางพัทธวรรณ สมดัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และผู้นำชุมชน
จัดประชุมเวทีชุมชน
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
ณ วัดป้อมแก้ว ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.
นางพรพรรณ จันทร์เนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และผู้นำชุมชน
จัดประชุมเวทีชุมชน
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
ณ วัดท่าซุง ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
นางพรพรรณ จันทร์เนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และผู้นำชุมชน จัดประชุมเวทีชุมชน
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
ณ วัดป่าคา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร น
างสาวนวรัตน์ มฤคศิรมาส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัิติการ และผู้นำชุมชน
จัดประชุมเวทีชุมชน
"โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ณ วัดบางคล้า หมู่ 1 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และมีเกษตรกร เข้าร่วมจัดเวทีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
      
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"