" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
 
 

ในวันที่ 6 ม.ค.2560 นางพวงทอง สาตรสมัย เกษตรอำเภอบางไทร เข้าร่วมพิธีมอบบรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาระบบธุรกิจอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น และมีมาตรฐาน สามารถจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ทุกระดับ โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบฯ และนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ร่วมกับห้วหน้ากลุ่มฯ เจ้าหน้าที่จังหวัดฯ

 
 
 
             
             
 
      
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
               
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"