" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
   
 
   
 
เมนู

คำขวัญอำเภอ

การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวันที่ 1-30 มกราคม ของทุกปี   
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
  

เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว : การระบาดศัตรูพืช แมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบว่ามี แมลงบั่วและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาเล่นไฟในช่วงหัวค่ำ
จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรให้หมั่นสำรวจแปลงปลูก และเตรียมการป้องกันกำจัด

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ ่ รับสมัครเกษตรกร
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ...รายละเอียด>>

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นกรมส่งเสริมการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบติดตามสถานะผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐตามนโยบายฯ และอื่นๆ คลิก>>>
 
             รายงานระบบ
ค้นหาที่ google

+ สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.วังน้อย
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
 

วันที่ 23 ส.ค.61
ติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ 70,000 ราย
ณ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20  ส.ค.61
ทำพิธีลงนามสัญญายืมเงิน ระหว่าง คณะกรรมการฯ
ระดับ ชุมชน กับ คณะกรรมการฯ กลุ่มย่อยในชุมชน
ณ หอประชุมอำเภอบางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 ส.ค.61
ส่งมอบป้ายส่งมอบป้ายแปลงสาธิตการปลูกบัว ให้กับ
นายสอาด สุขสุแดน กำนันตำบลไม้ตรา โครงการ
ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร

วันที่ 9 ส.ค.61
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สนง.กษจ.กับชุมชน
การขอรับเงินอุดหนุน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย)
ณ โรงแรมอยุธยา แกรบดโฮเต็ลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 ส.ค. 61
เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช
ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานเกษตร


  
 
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ภัยธรรมชาติ
ทะเบียนสินทรัพย์
farmbook
gap  online
smart farmer
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน
ความก้าวหน้ามาตรการที่ 4
แปลงใหญ่
ระบบนำเข้าข้อมูลแปลง
โครงการ 9101รายรอยเท้าพ่อฯ
 
    
..สืบค้น..
แปลงค่าหา x y แปลงนา
: แนะนำการท่องเที่ยว :  
วันเดียว เที่ยวบางไทร  9  จุด
 
เที่ยวบางไทร
     
  


   
          

เกษตรสมุนไพร

รายละเอียด...

ตามทันเกษตร

รายละเอียด...

แปรรูปผลผลิตเกษตร

รายละเอียด...

แมลงดี - แมลงร้าย

รายละเอียด...

  
 
 
ข้อมูลการเกษตร
 
 
สถิติเยี่ยมชม
page stats
 

         
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
2   หมู่ท ี่ 4   ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  13190
โทรศัพท์  0 - 3537 - 1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 12 October, 2018
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"