" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
           
เมนู      
  คำขวัญอำเภอ
       
 
ข่าว 
 
 
   

ประกาศ.. แจ้งแผนออกรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 รายละเอียด>>

ประกาศ.. กรอบระยะเวลาการดำเนินการ และการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 รายละเอียด >>

ประกาศ.. เกษตรกรประสงค์เข้าร่วมรับสิทธิประโยชน์ตามแนว
ทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 ตามนโยบาย
ความช่วยเหลือเกษตรกร คสช. โดย ยื่นความจำนงได้สำนักงานฯ
หรือเจ้าหน้าที่นัดหมาย ตามวันและเวลาราชการ รายละเอียด >>

แจ้งเตือน.. หนอนหัวดำมะพร้าว เป็นแมลงศัตรูพืชใหม่ที่พบการ
ระบาดทำลายมะพร้าว รายละเอียด>>

 

 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
   
         
 
       
 
         
ค้นหาที่ี่  

สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.วังน้อย
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
  
   

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรของ
อ.บางไทร

ปลูกต้นไม้ เนื่องโอกาสสมเด็จ
พระเทพฯ ทรงมีพระชนมมายุ
ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
20 มิ.ย.57

เจ้าหน้าที่จังหวัดฯ ตรวจศูนย์
บริหารศัตรูพืชชุมชน ต.แคออก
17 ก.ค.57
ปล่อยแตนเบียน
บราคอนเพื่อกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว
ต.ช้างน้อย อ.บางไทร
22 ก.ค.57
 
 
 
+ รายงานระบบ
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ทะเบียนสินทรัพย์
ภัยธรรมชาติ
gap  online
smart  farmer
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   - แปลงพยากรณ
   - ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
 
       
         
เที่ยวบางไทร
     
ของดี ท้องถิ่น  
     
: แนะนำการท่องเที่ยว :
   
 
 
 
 วันเดียว เที่ยวบางไทร 9 จุด
   
 
 
 
 

   

     

เกษตรสมุนไพร

รายละเอียด...

ตามทันเกษตร

รายละเอียด...

แปรรูปผลผลิตเกษตร

รายละเอียด...

แมลงดี - แมลงร้าย

รายละเอียด...

 
ข้อมูลการเกษตร
 
 
 
 
สถิติเยี่ยมชม
page stats
 
 
           
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84  หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 25 July, 2014
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"