" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
   
 
   
 
เมนู

คำขวัญอำเภอ

ด่วนที่สุด...เกษตรกรท่านใดสนใจ ประสงค์เข้าร่วม "โครงการ 9101 ตามรายเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" รายละเอียด >>>
  คู่มือดำเนินงาน    แบบ   แผนจัดเวที  

เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว : การระบาดศัตรูพืช แมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบว่ามี แมลงบั่วและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาเล่นไฟในช่วงหัวค่ำ
จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรให้หมั่นสำรวจแปลงปลูก และเตรียมการป้องกันกำจัด

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ ่ รับสมัครเกษตรกร
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ...รายละเอียด>>

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นกรมส่งเสริมการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบติดตามสถานะผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐตามนโยบายฯ และอื่นๆ คลิก>>>
 
             รายงานระบบ
ค้นหาที่ี่  

+ สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.วังน้อย
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
 

คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ ตรวจติดตาม
การดำเนินงานโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่ายั่งยืน
ณ ชุมชนที่ 1-32 อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
สนง.กษอ.บางไทร เข้ารับการคัดเลือกประเภท
   - ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น
  - เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา
  - เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน
  - เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่ายั่งยืน
ณ ชุมชนที่ 1-32 อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล
(Video Conference) เตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและเเก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2560
ระหว่างวันที่ 17 ก.ค.60 -4 ส.ค.60
ณ ห้องฝ่ายป้องกัน อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

ปลูกดอกดาวเรืองพร้อมประชาสัมพันธ์
"ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง” ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ เอกชน ละบ้านเรือน
ในช่วงพระราชพิธีฯ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร

จัดประชุมชี้แจง , ทำ MOU ระหว่างชุมชนกับกลุ่ม
โครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
พระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่ายั่งยืน
ระหว่างวันที่ 3 - 14 ก.ค.60
ณ ชุมชนที่ 1-32 , หอประชุม อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

  
 
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ภัยธรรมชาติ
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน
ความก้าวหน้ามาตรการที่ 4
แปลงใหญ่
ระบบนำเข้าข้อมูลแปลง
โครงการ 9101รายรอยเท้าพ่อฯ
 
    
 
 
 
 
: แนะนำการท่องเที่ยว :  
วันเดียว เที่ยวบางไทร  9  จุด
 
เที่ยวบางไทร
     
  


   
          

เกษตรสมุนไพร

รายละเอียด...

ตามทันเกษตร

รายละเอียด...

แปรรูปผลผลิตเกษตร

รายละเอียด...

แมลงดี - แมลงร้าย

รายละเอียด...

  
 
 
ข้อมูลการเกษตร
 
 
สถิติเยี่ยมชม
page stats
 
พบกับพวกเราได้บน
         
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
2   หมู่ท ี่ 4   ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  13190
โทรศัพท์  0 - 3537 - 1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 10 August, 2017
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"