" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
           
     
  คำขวัญอำเภอ
       
 
    >> เมนู <<
 
   
   

ประกาศ..โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ ่ รับสมัครเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประกาศ..ในปี 2559 รับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
สามารถขึ้นทะะเบียนและปรับปรุงข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป......
หลังเพาะปลูกแล้ว 15 วัน.....คู่มือขึ้นทะเบียนและปรับปรุง

ประกาศ..โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูนาปรัง ปี 2560 เกษตรกรรายใดสนใจ...รายละเอียด
>>

ประกาศ...เกษตรกรท่านใดประสงค์แจ้งปลูกข้าว
สามารถแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....

 
       
         
ค้นหาที่ี่  

+ สนง.เกษตร จ.อยุธยา

   - สนง.กษอ. อยุธยา

   - สนง.กษอ.ท่าเรือ
   - สนง.กษอ.นครหลวง
   - สนง.กษอ.บางปะอิน
   - สนง.กษอ.บางปะหัน
   - สนง.กษอ.ผักไห่
   - สนง.กษอ.ภาชี
   - สนง.กษอ.ลาดบัวหลวง
   - สนง.กษอ.วังน้อย
   - สนง.กษอ.เสนา
   - สนง.กษอ.บางซ้าย
   - สนง.กษอ.อุทัย
   - สนง.กษอ.มหาราช
   - สนง.กษอ.บ้านแพรก
  
   

เจ้าหน้าที่ สนง.กษอ.บางไทร
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จ.ลพบุรี อบรมเกษตรกร
จำนวน 25 ราย
ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

นางพวงทอง สาตรสมัย
เกษตรอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่
อำเภอและจังหวัด ร่วมจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัคร
หมู่บ้านระดับจังหวัด รุ่น 2
วันที่ 12 ม.ค. 2560
ณ สนง.กษจ.พระนครศรีอยุธยา

นางพวงทอง สาตรสมัย
เกษตรอำเภอ ร่วมมอบปัจจัยการผลิต
ให้กับเกษตรกรโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 69 ราย
วันที่ 9 ม.ค. 2560
ณ สนง.กษจ.พระนครศรีอยุธยา

นางพวงทอง สาตรสมัย
เกษตรอำเภอ เข้าร่วมพิธีมอบ
บรรจุภัณฑ์แก่กลุ่มเกษตรกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน
วันที่ 6 ม.ค. 2560
ณ สนง.กษจ.พระนครศรีอยุธยา

 
 
 
+ รายงานระบบ
สารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ประกันภัยธรรมชาติข้าว
ภัยธรรมชาติ
ทะเบียนสินทรัพย์
gap  online
smart farmer
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
รับสมัครเกษตรกรผลกระทบภัยแล้ง
มาตราการประหยัดพลังงาน
สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตร
   -  แปลงพยากรณ์/ระบาดศัตรูพืช
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โยนภาพข่าวกรมฯ
ปลูกไม้ผลยืนต้น
ระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศบริการประชุาชน
ก.พ.ร คู่มือประชาชน
ความก้าวหน้ามาตรการที่ 4
วาดแปลง
 
     
         
เที่ยวบางไทร
     
ของดี ท้องถิ่น   
     
: แนะนำการท่องเที่ยว :
   
 
 
 
 วันเดียว เที่ยวบางไทร  9  จุด
   
 
 
 
 

   

     

เกษตรสมุนไพร

รายละเอียด...

ตามทันเกษตร

รายละเอียด...

แปรรูปผลผลิตเกษตร

รายละเอียด...

แมลงดี - แมลงร้าย

รายละเอียด...

 
ข้อมูลการเกษตร
 
         
พบกับพวกเราได้บน
 
 
 
สถิติเยี่ยมชม
page stats
 
 
           
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84  หมู่ท ี่ 4   ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  13190
โทรศัพท์  0 - 3537 - 1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  : 20 February, 2017
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"