" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
             
             
 
คำแนะนำสอบถามปัญหา/แนะนำ/ร้องเรียน
 
     
  วัตถุประสงค์  
          การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานฯ ได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำนักงานฯ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้  
 
 
  หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน  
  1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด ในเรื่องดังต่อไปนี้
   - กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
   - กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
   - ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
   - ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
   - กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
3. การใช้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียน สำนักงานฯ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง
 
     
  วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน  
  1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี
     - วัน เดือน ปี
     - ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์
     - ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข         ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานของสำนักงานเกษตรฯ
       ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้
     - ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
2. คำร้องทุกข์/ร้องเรียน อาจส่งทางไปรษณีย์ไปหน่วยงาน หรือส่งช่องทาง E-mail ของสำนักงานเกษตรฯ ได้
 
     
  เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
  1. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียนจริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์
2. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้
 
     
  ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน  
  1. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
3. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทาง ที่หมายเลข 035-371242
4. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน E-mail : bangsai_04@hotmail.com
 
     
  การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต  
  เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น
 
     
  ต้องการสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน คลิกที่นี่  
     
 
 
              
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"