" ศิลปาชีพเรืองชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอคอยที่ลานเท...o_o "
 
           
    
  
 
   
      
 
ผลิตภัณฑ
ชื่อ
สถานที่ทำการ
ประธานกลุ่ม
โทรศัพท์
น้ำลูกยอ ต.ช้างน้อย  นางถนอม กลิ่นระรื่น  
ขนมเปี๊ยะ ต.สนามชัย  นางวาสนา ขมิ้นสน  
 
ศิลปประดิษฐ์จากผ้าไหม ต.สนามชัย นางวาสนา ขมิ้นสน  
 
เป่าแก้ว ต.บางพลี  ร้อยตรีชัยพร ชำนาญ  
 
ศิลปประดิษฐ์จากผักตบชวา 5 หมู่ 2 ต.ไม้ตรา  น.ส.พิมพ์แก้ว กิติรัตน์โชติ
โทร.086-6070357

 

บ้านขนมหวาน ต.แคออก  นางรัชนี จุฑาจินดาเขต  
ศิลป์ประดิษฐ์ดนตรีไทย 19/1ม.4 ต.ช้างใหญ่ นายณรงค์ศักดิ์ กันต์งาม  โทร.086-6554809
 
          
 
 
   
      
     
 
       
   
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
"เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและ
ส่งเสริมครอบครัวเกษตรกรอยู่ดี
กินดี อย่างยั่งยืน"
สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
84 หมู่ที่ 4 ต.บางไทร
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190
โทรศัพท์ 0-3537-1242
E-Mail : bangsai_04@hotmail.com
 
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
"มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร"